Wednesday, November 11, 2009

Nov 10, 2009

2日冇去睇,今日去到就見到屋頂連shingles都上埋啦,所以佢有冇落防水响個底到係冇人知的。。
可能我地個屋頂真的太簡單了,好快手就上晒

又整開晒個邊唔知佢要做乜。。。。。。
但呢邊冇防水膠唔知得唔得


後面睇。。。点解我地個屋頂噤平呢? 人地果間高D呀
會唔會D雪滑得冇噤快呀?
我唔要“淋”屋頂呀!

No comments: